PORTEFEUILLEVERDELING COLLEGE B EN W Burgemeester Pieter Verhoeve: • Algemeen bestuurlijke zaken • Archiefzaken • Intergemeentelijke samenwerking • Bestuurlijk beraad Oudewater-Woerden (voltallige college) • Burgerzaken • Inburgering nieuwkomers • Deltaprogramma • Communicatie • Representatie • Oudewater 750 jaar • Utrechtse Waarden en Groene Hart • Openbare Orde en Veiligheid • Dierenwelzijn • Kunst en cultuur • Oudheidkunde en musea • Recreatie en toerisme • (Openbaar) onderwijs • Onderwijshuisvesting Wethouder Bert Vermeij: • Ruimtelijke ordening • Volkshuisvesting • Economische zaken, incl. ondernemersfonds • Grondexploitatie (samen met wethouder A. de Regt) • Archeologie • Monumentenbeleid • Natuurbescherming, landschap qua ruimtelijk beleid • Opvang statushouders • Beheer Openbare Ruimte • Riolering • Verkeer en Vervoer, openbaar vervoer • Waterwegen • Accomodatiebeleid, gebouwen in gebruik gemeente • Sportaccommodaties • Sport, bevordering sport • Personeel en organisatie • Automatisering, informatievoorziening, BAH, BGT Wethouder Ad de Regt: • Financiën • Gezondheidszorg • Wet maatschappelijke ondersteuning • Welzijn Oudewater • Jeugdzorg • Passend onderwijs • Jeugd- en Jongerenwerk • Kinderopvang, peuterspeelzalen • Leerplicht, leerlingenvervoer • Sociale zaken • Participatiewet • Sociaal-cultureel werk • Maatschappelijke Dienstverlening • Bibliotheek • Verzorgingshuizen • Grondexploitatie (samen met wethouder B. Vermeij) BURGEMEESTER mr. drs. P. (Pieter) Verhoeve E burgemeester@oudewater.nl T @PieterVerhoeve WETHOUDER / EERSTE LOCOBURGEMEESTER Drs. L.W. (Bert) Vermeij (Onafhankelijken) E bestuurssecretariaat@ oudewater.nl T @BertVermeij WETHOUDER / TWEEDE LOCOBURGEMEESTER Drs. A.M. (Ad) de Regt (CDA) E bestuurssecretariaat@ oudewater.nl T @Adderegt GEMEENTESECRETARIS mr. P.E. (Piet) Holtrigter E bestuurssecretariaat@ oudewater.nl GRIFFIER Drs. O.F. Matheijsen E o.matheijsen@oudewater.nl 26 RAADS- EN FORUMVERGADERINGEN Een actuele agenda, met alle vergaderingen, is te vinden op W gemeenteraad.oudewater.nl Pagina 27

Pagina 29

Voor presentaties, online whitepapers en onderwijs magazines zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw archief.

Stadsgids Oudewater 2015/16


You need flash player to view this online publication