PORtEFEUILLEVERDELING COLLEGE B EN W Burgemeester Pieter Verhoeve: • Algemeen bestuurlijke zaken • Archiefzaken • Intergemeentelijke samenwerking • Bestuurlijk beraad Oudewater-Woerden (voltallige college) • Burgerzaken • Inburgering nieuwkomers • Deltaprogramma • Communicatie • Representatie • Oudewater 750 jaar • Utrechtse Waarden en Groene Hart • Openbare Orde en Veiligheid • Dierenwelzijn • Kunst en cultuur • Oudheidkunde en musea • Recreatie en toerisme • (Openbaar) onderwijs • Onderwijshuisvesting Wethouder Bert Vermeij: • Ruimtelijke ordening • Volkshuisvesting • Economische zaken, incl. ondernemersfonds • Grondexploitatie (samen met wethouder A. de Regt) • Archeologie • Monumentenbeleid • Natuurbescherming, landschap qua ruimtelijk beleid • Opvang statushouders • Beheer Openbare Ruimte • Riolering • Verkeer en Vervoer, openbaar vervoer • Waterwegen • Accomodatiebeleid, gebouwen in gebruik gemeente • Sportaccommodaties • Sport, bevordering sport • Personeel en organisatie • Automatisering, informatievoorziening, BAH, BGT Wethouder Ad de Regt: • Financiën • Gezondheidszorg • Wet maatschappelijke ondersteuning • Welzijn Oudewater • Jeugdzorg • Passend onderwijs • Jeugd- en Jongerenwerk • Kinderopvang, peuterspeelzalen • Leerplicht, leerlingenvervoer • Sociale zaken • Participatiewet • Sociaal-cultureel werk • Maatschappelijke Dienstverlening • Bibliotheek • Verzorgingshuizen • Grondexploitatie (samen met wethouder B Vermeij) BURGEMEEStER mr. drs. P. (Pieter) Verhoeve e burgemeester@oudewater nl t @PieterVerhoeve WEtHOUDER / EERStE LOCOBURGEMEEStER Drs. L.W. (Bert) Vermeij (Onafhankelijken) e bestuurssecretariaat@ oudewater nl t @BertVermeij WEtHOUDER / tWEEDE LOCOBURGEMEEStER Drs. A.M. (Ad) de Regt (CDA) e bestuurssecretariaat@ oudewater nl t @Adderegt GEMEENtESECREtARIS mr. P.E. (Piet) Holtrigter e bestuurssecretariaat@ oudewater nl GRIFFIER Drs. O.F. Matheijsen e o matheijsen@oudewater nl RAADS- EN FORUMVERGADERINGEN Een actuele agenda, met alle vergaderingen, is te vinden op w gemeenteraad oudewater nl 26 Pagina 27

Pagina 29

Scoor meer met een web winkel in uw club bladen. Velen gingen u voor en publiceerden spaarprogramma online.

Stadsgids Oudewater 2019/20


You need flash player to view this online publication